Računovodske storitve

VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo (tudi po stroškovnih mestih)
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,
 • vodenje vseh predpisanih knjig po zakonodaji o davku na dodano vrednost
 • vodenje drugih pomožnih evidenc na podlagi davčnih predpisov
 • vodenje registra neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
 • vodenje drugih evidenc po želji naročnika (materialne, blagovne….)
OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV
 • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev,
 • obračun plač in regresa za letni dopust za zaposlene,
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, nagrad….
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov,
 • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo dohodkov za prejemnika in za FURS,
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače,
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – M4,
 • druge storitve v zvezi z zaposlenimi po potrebi oziroma naročilu naročnika storitve.
team21
team311
team3
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DAVČNI OBRAČUNI
 • izdelava bilance stanja,
 • izdelava izkaza poslovnega izida,
 • izdelava izkaza bilančnega dobička oz. izgube,
 • izdelava izkaza denarnih tokov,
 • izdelava izkaza gibanja kapitala,
 • izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom,
 • izdelava drugih računovodskih izkazov po potrebi komitenta (tudi v tujem jeziku).
 • izdelavo Obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti,
 • izdelava Obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • izdelava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter pomoč stranki pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov,
 • izdelava drugih računovodskih in davčnih izkazov in po potrebi komitenta (tudi v tujem jeziku).
DRUGA POROČILA
 • poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije,
 • poročila Banki Slovenije,
 • poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS,
 • poročila Davčni upravi RS,
 • poročila AJPES-u,
 • druga predpisana poročila državnim inštitucijam.
ADMINISTRATIVNE STORITVE IN DRUGO
 • urejanje prejete pošte,
 • pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje,
 • uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov,
 • sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov…
 • sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij,
 • izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov
 • obračuni obresti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom.